De 5 P’s

De 5P’s voor duurzame groei

Er wordt veel gesproken over verduurzaming. Duurzaamheid is een ruim begrip waar veel mensen iets anders onder verstaan. Voor veel mensen gaat het over ecologie. Voor andere gaat het over het hebben van een duurzaam inkomen of sociale gelijkheid.

In veel literatuur wordt duurzaamheid beschreven als dat waar het milieu, de economie en het sociale aspect elkaar raken. Andere literatuur vindt dan weer dat de factor milieu boven alle vorige staat. Of dat er factoren ontbreken – zoals de politiek.

Definitie van verduurzaming

Ik hou van de definitie van duurzame ontwikkeling door de Brundtland commissie van de United Nation in 1987:

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.“

Deze definitie is heel sterk en overkoepelt een heel breed veld. Er zijn natuurlijk heel wat andere definities die daarom niet minder sterk zijn.

Verduurzamen is overigens een werkwoord. Je kan niet zeggen dat iets duurzaam is. Dat zou impliceren dat het niet beter kan. Je kan ook niet zeggen dat iets ecologisch is – vast en zeker zijn er minder ecologische trekjes aan. Duurzaamheid is een continu streven naar beter. Daarom spreken we dit woord beter uit als een werkwoord: verduurzamen – of als bijvoorbeeld “verduurzaming”. Dat impliceert dat het om een traject gaat.

Al sinds ik tiener was observeer ik mensen en bedrijven in hun streven naar een betere wereld. Sommige mensen en bedrijven hebben daarbij een grotere impact dan anderen.

Duizenden boeken zijn verschenen over één of meerdere aspecten van verduurzaming.

Marketing Mix

Om jou te helpen te verduurzamen hebben we de 5P’s uitgewerkt. Dat is een structuur net als de klassieke 4 P’s uit de marketing (Product, Price, Place, Promotion – soms aangevuld met Politics en Power). Maar die marketingmix is niet alleen verouderd – ze draagt ook geen verantwoordelijkheid in zich.

De 5P’s voor verduurzaming

De 5P’s voor Verduurzaming is geen marketing mix. Het is een brede kijk verduurzaming voor bedrijven en ook voor gewone mensen als u en ik.

Het gaat over Planet, People, Prosperity, Pleasure en Passion. Deze staan in willekeurige volgorder. Ze zijn namelijk allemaal belangrijk. En wanneer je ze goed toepast kan het effect een veelvoud groter zijn dan wat je zou vermoeden.

Planet

Planet is de ecologische kant van het verhaal. Je houdt rekening met de planeet. Nu en in de toekomst. De negatieve impact die je hebt op het milieu is minimaal. Misschien heb je zelf een positieve impact op het milieu? Maar onderschat het niet. Voor sommige bedrijven voeren we een 5P audit uit. Daar meten we de impact op de planeet op wel 30 punten. De lijst van meetpunten voor zo een audit is nooit compleet. Maar het geeft een duidelijk beeld over waar je nu bent en wat kan gedaan worden om het nog beter te doen.

People

People gaat over de sociale impact van jouw acties. Die sociale impact laat zich op verschillende niveau’s gelden. Zowel op lokaal vlak als internationaal. Denk maar aan producten die je koopt via eerlijke handel.  Eerlijke handel gaat ook over meer dan handel met landen uit het arme zuiden. Ook lokaal is het belangrijk dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten.

En hoe gaat het op het werk? Krijgt iedereen daar de kans zich te ontplooien? Staat het werk ook open voor verschillende religies, cultuur, geslacht, ….

Prosperity

Bij prosperity gaan we de positieve toer op. We kijken naar de bijdragen die je levert aan jezelf en jouw relaties. In heel wat literatuur gaat deze “P” over Profit. Dat hoort er in zeker zin bij. In het huidige economische stelsel – of je dat nu goed vind of niet – val je uit de boot als je meer geld uitgeeft dan wat er binnen komt. Dat is niet duurzaam. Zo blijft jouw bedrijf niet bestaan. Zo verdwijnt jouw impact al persoon.

Maar er is veel meer dan zelf winst maken. In hoeverre draag je bij tot winst voor anderen? Denk je zelf in win-win termen? Of nog beter – in win-win-win termen (jij, jouw partner en de wereld rondom jou).

Passion

Passie is wat jouw drijfveren zijn om steeds verder te verduurzamen. Het geeft je energie. Door de passie groeien ideeën en worden ze werkelijkheid. Het is het volgen van jouw persoonlijke levensmissie – het creëren van een mission statement op het werk, in het gezin. Passie is iets intern en krachtig. Dikwijls

Pleasure

De Pleasure kant van het verhaal is dat wat andere mensen in jou aantrekkelijk vinden.  Dat waarom ze graag met jou in contact komen en ze zicht door jou willen laten inspireren. Je steekt hen aan om mee te verduurzamen.

En in deze zin is Pleasure mogelijk de krachtigste van alle P’s. Net omdat ze zo aanstekelijk is voor andere mensen om mee te doen maakt het dat het resultaat van jouw inspanningen die met de andere P’s doet exponentieel kan groeien.

De 5 P’s zijn niet zo maar een Quick Fix. Ze dragen bij tot bewustwording. Door de 5P’s te gebruiken creëren we klaarheid en ontdekken we op welke manier we gemakkelijk een grote stap naar verduurzaming zetten in onze eigen leefwereld. Thuis, in het gezin, bij vrienden en op het werk.

Jakob De Proft[:en]

The 5P’s for sustainable growth

There is much talk about sustainable growth. Sustainability is a broad concept that means different things for different people. For many people it’s about ecology. For others it is about having a sustainable income or social equality.
In most of the literature sustainability it is described as where the environment, the economy and the social aspects are touching. Other literature will turn the environmental factor over any other factor.

Definition of sustainability

I like the definition of sustainable development by the Brundtland Commission of the United Nation in 1987:

“Sustainable development is development That meets the needs of the present without Compromising the ability of future generations to meet their Own Needs.”

This definition is very strong and encompasses a very broad field. There are of course many other definitions and those are therefore not less strong.
Moreover, sustainability should be a verb. You can not say that something is sustainable. That would mean that it could not be better. You can not say that something is ecological – surely there are less ecological traits in it. Sustainability is an ongoing pursuit to better. Therefore, we should better use this word as a verb: “making sustainable”. That implies that sustainable growth is a process.
Ever since I was a teenager I observed people and companies in their pursuit to a better world. Some people and companies have a greater impact than others.
Thousands of books have been published on one or more aspects of sustainability.

Marketing mix

To help you become more sustainable, we have developed the 5P’s. It is a structure just like the classic 4 P’s of marketing (Product, Price, Place, Promotion – sometimes supplemented by Politics and Power). But that kind of marketing is not only obsolete – it does not bear no responsibility.

The 5P’s for sustainable growth

The 5P’s for Sustainable growth is not a marketing mix. It is a broad view of sustainability for businesses and for ordinary people at home – like you and me.
It’s about People, Planet, Prosperity, Pleasure and Passion. These are listed in random order. Namely, they are all important. And when you apply them, the effect can be multiplied by big numbers.

Planet

“Planet” is the ecological side of the story. It takes the planet into account. Now and in the future. The negative impact that you have on the environment is minimal. You might even be taking a positive impact on the environment. Do not underestimate the number of aspects that are connected to your influence on the planet.

For some companies, we conduct a 5P audit. We measure the impact on the planet on as much as 30 points. The list of points for such an audit is never complete. Yet, it gives a clear picture of where you are now and what can be done to make it even better.

people

“People” is about the social impact of your actions. The social impact measured at different levels. Both locally and internationally. Think of products you buy through fair trade. Fair trade is also about more than trade with countries from “the poor south”. Also locally it is important that farmers get a fair price for their products.
And how about at work? Does everyone get the chance to develop themselves? Is your company open to different religions, culture, gender, ….

Prosperity

With the factor “prosperity” we enter the positive impact. We look at the contributions that you provide for yourself, your relationships and the environment. In most literature, this “P” stands for “Profit”. In a sense – that is truth. But it is not complete. In the current economic system – whether you like it or not – you don’t count if you spend more money than what you earn. That is not sustainable. Loosing money is no business. No money unfortunately means minimal impact.

However, there is much more than earning money. To what extent do you contribute to the profits for others? Think yourself in win-win terms? Or even better – in win-win terms (you, your partner and the world around you).

Passion

“Passion” is what motives you to continuousely become more sustainable. It gives you energy. By the power of passion your ideas can grow and become reality. It is about following your personal life mission – to create a mission statement at work, in the family. Passion is something internally and powerful.

Pleasure

“Passion” is what happens internal, whilst “Pleasure” is rather wat show outside. Which doesn’t mean you’re not feeling it inside. The “Pleasure” side of the story is that what people find attractive in you. That’s why they like to get in touch with you and they want to get inspired by you.

Feeling happy is important for sustainable growth

Feeling happy is important for sustainable growth

It is the key to multiply your impact towards sustainable growth.
In this sense “Pleasure” is possibly the most powerful of all the 5 P’s. Just because it is so contagious for other people to join that the results of your efforts to move to the other P’s can grow exponentially. And often it is the most forgotten P.

It’s not a quick fix

The 5 P’s are not just a quick fix. They contribute to awareness. By using the 5P’s we create clarity and discover how easy it is to make a giant leap towards sustainability in our own environment. At home, with the family, friends and at work.

Go for it. Make it fun – that’s the best way to continue! Inspire your friends and colleagues to join. Have fun together. Inspire others. Inspire us.

Thank you.

Jakob De Proft

 

The 5P’s for Sustainable Growth were developed for and together with dauranta.[:]