[:nl]De 5P’s voor duurzame groei[:en]The 5P’s for sustainable growth[:]

[:nl]

The 5P’s for sustainable growth

Er is heel wat te doen over duurzame groei. Duurzaamheid is een breed concept dat verschillende betekenissen heeft voor verschillende mensen. Voor sommigen gaan het over ecologie, voor anderen over sociale gelijkheid of een duurzaam financieel inkomen.

Daarover heb ik hier  een interessant artikel geschreven.

Marketing mix

Om je te helpen om te verduurzamen hebben we de 5P’s ontwikkeld. Dat is een structuur die wat doet denken aan de klassieke 4P’s uit de marketing (Product, Price, Place, Promotion – soms aangevuld door Politics en Power). Maar dit soort marketing is uit de oude tijd – ze draagt weinig tot geen verantwoordelijkheid.

De 5P’s voor duurzame groei

De 5P’s voor duurzame groei is geen marketing mix. Het is een breed beeld van duurzaamheid voor bedrijven en gewone mensen zoals jij en ik.

Het gaat over mensen, over de planet, over welvaart, plezier en passie. In het Engels: People, Planet, Prosperity en Passion. In willekeurige volgorde. Ze zijn namelijk allemaal van belang. En wanneer je deze mix toepast kan het positieve effect dat je creëert verveelvoudigen.

Planet

“Planet” (planeet) is het ecologische aspect van het verhaal. We bekijken jouw impact op de planeet, nu en in de toekomst. We proberen niet alleen de ecologische voetafdruk te verminderen. Belangrijke is onze positieve impact te vergroten. Voor daŭranta doe ik soms een 5P audit bij catering bedrijven. Alleen al op het gebied van “Planet” meten we het duurzaamheidsgehalte van de catering op meer dan 30 punten. Het geeft een duidelijk beeld waar een bedrijf staat en wat het kan doen om te verbeteren.

 

hands-1080792_960_720

people

De mens (People) gaat ov er de sociale impact van jouw acties. Die meten we weer op verschillende niveau’s. Zowel lokaal als internationaal. Het gaat bijvoorbeeld over “fair trade” aankopen. Al is “fair trade” meer dan de handel met landen uit het “arme zuiden”. Het is net zo belangrijk dat ook onze eigen boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten.

En op het werk? Heeft iedereen de kans zichzelf te ontwikkelen? Staat jouw bedrijf open voor verschillende meningen, religies, cultuur, geslacht, …

Prosperity

Met de P van Prosperity (welvaart) gaan we naar de positieve impact. We kijken naar de bijdragen die je levert voor jezelf, jouw relaties en het milieu. In de meeste literatuur staat deze P voor “Profit” (winst). Dat klopt gedeeltelijk, maar het is niet compleet. In ons huidige economische systeem – of je dat nu leuk vindt of niet – tel je niet mee als je meer geld uit geeft dan wat er binnen komt. Dat is niet duurzaam. Geld verliezen is geen zaken doen. Dan is het erg moeilijk im een positieve impact te bereiken.

Maar het gaat niet alleen over geld verdienen. Tot op welk niveau draag je bij aan de winst van anderen? Denk je in win-win termen? Of beter: win-win-win (jij, jouw partner en de wereld).

Passion

Passie is wat je motiveert om steeds verder te verduurzamen. Het geeft je energie. Met de kracht van passie kunnen jouw idealen groen en verwezenlijkt worden. Het gaat er over jouw persoonlijke missie te volgen, een bedrijfsmissie te creëren en te onderschrijven – een gezinsmissie te volgen. Passie in duurzaamheid gaat over het intern dragen van deze waarden.

Pleasure

Passie is iets intern. Plezier (Pleasure) is wat zich aan de buitenkant toont. Wat niet wil zeggen dat je het niet intern voelt. De P van Pleasure is wat mensen aantrekkelijk vinden aan jou of jouw bedrijf. Daarom komen ze graag bij jou en willen ze zich graag door jou laten inspireren.

Feeling happy is important for sustainable growth

Feeling happy is important for sustainable growth

Dit is de sleutel om jouw positieve impact exponentieel te doen groeien. In zekere zin is de P van Pleasure de krachtigste van alle 5P’s. Net omdat ze zo aanstekelijk werkt tegenover andere mensen. En spijtig genoeg wordt dit het meest vergeten.

Het is geen snelle methode

De 5P’s zijn geen fast-food voor verduurzaming. Ze dragen bij tot bewustwording. Door de 5P’s te gebruiken creëren we klaarheid en ontdekken we hoe we op een gemakkelijke manier grote stappen kunnen zetten naar verduurzaming in onze eigen omgeving. Thuis, bij de familie, bij vrienden en op het werk.

Ga je gang! Maak het leuk  – dat is de beste manier om verder te gaan. Inspireer jouw vrienden en collega’s om mee te doen. Maak samen plezier en inspireer nog meer mensen.

Dank je wel,

Jakob De Proft

 [:en]

The 5P’s for sustainable growth

There is much talk about sustainable growth. Sustainability is a broad concept that means different things for different people. For many people it’s about ecology. For others it is about having a sustainable income or social equality.
In most of the literature sustainability it is described as where the environment, the economy and the social aspect touching. Other literature will turn the environmental factor over any other factor.

Definition of sustainability

I like the definition of sustainable development by the Brundtland Commission of the United Nation in 1987:

“Sustainable development is development That meets the needs of the present without Compromising the ability of future generations to meet their Own Needs.”

This definition is very strong and encompasses a very broad field. There are of course many other definitions are therefore no less strong.
Moreover, sustainability is a verb. You can not say that something is sustainable. That would mean that it could not be better. You can not say that something is ecological – surely there are less ecological traits in it. Sustainability is an ongoing pursuit of better. Therefore, we should better use this word as a verb: “making sustainable”. That implies that sustainable growth is a process.
Ever since I was a teenager I observed people and companies in their pursuit of a better world. Some people and companies have a greater impact than others.
Thousands of books have been published on one or more aspects of sustainability.

Marketing mix

To help you become more sustainable, we have developed the 5P’s. Which is a structure just like the classic 4 P’s of marketing (Product, Price, Place, Promotion – sometimes supplemented by Politics and Power). But that kind of marketing is not only obsolete – they bear no responsibility in it.

The 5P’s for sustainable growth

The 5P’s for Sustainable growth is not a marketing mix. It is a broad view of sustainability for businesses and for ordinary people like you and me.
It’s about People, Planet, Prosperity, Pleasure and Passion. These are listed in random order. Namely, they are all important. And when you apply them, the effect can be multiplied by big numbers.

Planet

“Planet” is the ecological side of the story. It takes the planet into account. Now and in the future. The negative impact that you have on the environment is minimal. You might even be taking a positive impact on the environment? But do not underestimate it. For some companies, we conduct a 5P audit. We measure the impact on the planet on as much as 30 points. The list of points for such an audit is never complete. But it gives a clear picture of where you are now and what can be done to make it even better.

hands-1080792_960_720

people

“People” is about the social impact of your actions. The social impact measured at different levels. Both locally and internationally. Think of products you buy through fair trade. Fair trade is also about more than trade with countries from “the poor south”. Also locally it is important that farmers get a fair price for their products.
And how about at work? Does everyone get the chance to develop themselves? Is your company open to different religions, culture, gender, ….

Prosperity

With the factor “prosperity” we enter the positive impact. We look at the contributions that you provide for yourself, your relationships and the environment. In most literature, this “P” stands for “Profit”. In a sense – that is truth. But it is not complete. In the current economic system – whether you like it or not – you don’t count if you spend more money than what you earn. That is not sustainable. Loosing money is no business. No money is minimal impact.
But there is much more than earning money. To what extent do you contribute to the profits for others? Think yourself in win-win terms? Or even better – in win-win terms (you, your partner and the world around you).

Passion

“Passion” is what motives you to continuousely become more sustainable. It gives you energy. By the power of passion your idea(l)s can grow and become reality. It is about following your personal life mission – to create a mission statement at work, in the family. Passion is something internally and powerful.

Pleasure

“Passion” is what happens internal, whilst “Pleasure” is rather wat show outside. Which doesn’t mean you’re not feeling it inside. The “Pleasure” side of the story is that what people find attractive in you. That’s why they like to get in touch with you and they want to get inspired by you.

Feeling happy is important for sustainable growth

Feeling happy is important for sustainable growth

It is the key to multiply your impact towards sustainable growth.
In this sense “Pleasure” is possibly the most powerful of all the 5 P’s. Just because it is so contagious for other people to join that the results of your efforts to move to the other P’s can grow exponentially. And often it is the most forgotten P.

It’s not a quick fix

The 5 P’s are not just a quick fix. They contribute to awareness. By using the 5P’s we create clarity and discover how easy it is to make a giant leap towards sustainability in our own environment. At home, in the family, with friends and at work.

Go for it. Make it fun – that’s the best way to continue! Inspire your friends and colleagues to join. Have fun together. Inspire others. Inspire us.

Thank you.

Jakob De Proft

The 5P’s for Sustainable Growth were developed for and together with dauranta.

 [:]

This entry was posted in blog and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply